Kritéria přijetí

07.04.2020

PODMÍNKY A KRITÉRIA PRO PŘÍJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ HNOJICE


Kapacita MŠ Hnojice: 26 dětí


Přijímání dětí se řídí podle ustanovení § 34, zákona č.561/2004 Sb., v platném znění (Školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., (Správní řád).

Od 1. 9. 2017 povinné předškolní vzdělávání - § 34 Školského zákona.

Kritéria přijetí:

  • Děti poslední rok před vstupem do základní školy (povinné předškolní vzdělávání) a děti s OŠD s trvalým pobytem v určeném školském obvodu Mateřské školy Hnojice.
  • Děti, které dovrší k 31. 8. 2020 věku 4 let s trvalým pobytem v určeném školském obvodu Mateřské školy Hnojice (podle data narození od nejstaršího po nejmladší do naplnění kapacity školy).
  • Děti, které dovrší k 31. 8. 2020 věku 3 let s trvalým pobytem v určeném školském obvodu Mateřské školy Hnojice (podle data narození od nejstaršího po nejmladší do naplnění kapacity školy).
  • Ostatní děti s trvalým pobytem v určeném školském obvodu Mateřské školy Hnojice (dle data narození od nejstarších po nejmladší do naplnění kapacity školy).
  • Ostatní děti, které nemají trvalý pobyt ve školském obvodu Mateřské školy Hnojice (dle data narození od nejstarších po nejmladší do naplnění kapacity školy).

Upozornění: Zákonný zástupce svým podpisem v Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrzuje pravdivost uvedených údajů. Zároveň bere na vědomí, že v případě zjištění nepravdivých údajů toto může mít vliv na další setrvání, či umístění dítěte v MŠ Hnojice.


V Hnojicích 7. 4. 2020


Tereza Štýbnarová, DiS.

ředitelka MŠ