ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HNOJICE NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 PROBĚHNE 5. 5. 2020

07.04.2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.


Zápis bude probíhat dne 5. 5. 2020 od 10:00 do 15:00 hodin bez osobní přítomnosti dětí. Zákonný zástupce se dostaví do mateřské školy po předchozí domluvě (mobilní telefon: 774 407 759; email: ms.hnojice@seznam.cz) nebo vloží požadované tiskopisy v zalepené obálce nadepsané "ZÁPIS DO MŠ" do poštovní schránky mateřské školy.

K zápisu je nutné donést:

  • Vyplněnou žádost o přijetí (ke stažení na www.ms.hnojice.cz nebo k vyzvednutí v prodejně potravin Adam).

  • Okopírovaný rodný list dítěte a okopírovaný občanský průkaz zákonného zástupce k ověření údajů o trvalém bydlišti.

  • Čestné prohlášení k očkování (součást žádosti o přijetí) a kopii očkovacího průkazu dítěte.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (dovrší-li k 31. 8. 2020 pěti let). Nemusí mít vyjádření lékaře o pravidelném očkování.

Výsledek přijímacího řízení na rok 2020/2021 bude zveřejněn na vstupních dveřích mateřské školy Hnojice (pod registračním číslem) do 31. 5. 2020.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte do mateřské školy si zákonný zástupce dítěte převezme do vlastních rukou proti podpisu po předchozí telefonické nebo písemné domluvě do 31. 5. 2020.

Pokud počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu mateřské školy, vychází ředitelka z kritérií pro přijímání k předškolnímu vzdělávání.


Dokumenty k zápisu:


V Hnojicích 7. 4. 2020

Tereza Štýbnarová, DiS.

  ředitelka MŠ Hnojice