Mateřská škola Hnojice

Aktuality

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HNOJICE NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zápis bude probíhat v období od 2. května do 16. května 2021 bez osobní přítomnosti dětí i jejich zákonných zástupců.

Zákonný zástupce předloží Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, a to těmito následujícími způsoby:

- do datové schránky mateřské školy (viz. kontakty)

- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (viz. kontakty)

- poštou (viz. kontakty)

osobním podáním v mateřské škole (po předchozí telefonické domluvě - 

tel.: 774 407 759)

K žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je nutné doložit kopii rodného listu dítěte a potvrzení dětského lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a Příloha k žádosti o přijetí dítěte do MŠ - vyjádření lékaře bude k dispozici na webových stránkách školy (v sekci PRO RODIČE) nebo po předchozí telefonické domluvě (tel.:774 407 759) k vyzvednutí v mateřské škole. 

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let. 

Výsledek přijímacího řízení na rok 2021/2022 bude zveřejněn (pod registračním číslem) na webových stránkách mateřské školy a na vstupních dveřích mateřské školy Hnojice do 31. 5. 2021.

Rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí dítěte do mateřské školy si zákonný zástupce převezme do vlastních rukou proti podpisu po předchozí telefonické (tel.: 774 407 759 nebo písemné (ms.hnojice@seznam.cz) domluvě do 31. 5. 2021. 

Pokud počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu mateřské školy, vychází ředitelka z Podmínek a kritérií pro přijímání dětí do MŠ Hnojice. 


Hnojice, 29. 3. 2021

Tereza Štýbnarová, DiS. 

ředitelka MŠ Hnojice    


O nás

Naše mateřská školka je jednotřídní, s kapacitou 26 dětí a je umístěna v přízemí budovy bývalé základní školy. Od roku 2003 jsme samostatný právní subjekt. Zaměstnanci mateřské školy se snaží o vytvoření důvěrného prostředí mezi dětmi a dospělými, ve vzájemných vztazích kladou důraz na toleranci, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Vzdělávací činnost mateřské školy je zaměřena na estetickou výchovu, na poznávání přírody, vlastní kultury, na posilování úcty k rodině, tradicím, národním hodnotám země. Mateřská škola dosahuje výborných výsledků při výchově sounáležitostí dětí s prostředím, ve kterém žijí.


Co se u nás událo

    

Bílý den

04.02.2021

I v letošním roce jsme ve školce oslavili Bílý den.

Tak jako každý rok jsme i letos zamířili na návštěvu do místního kostela, kde si děti prohlédly výzdobu kostela i kostel samotný.